Screenshot of 10 Great Games II - Thing Bounces Back

10 Great Games II - Thing Bounces Back

Commodore C64